Att utveckla nya webbkurser

är i allmänhet kostsamt

Att utveckla nya webbkurser är i allmänhet kostsamt Ökad standardisering

Varje utbildning och varje persons utbildningssituation är unik vilket bidrar till hög utvecklingskostnader. Det finns programvara som underlättar framtagningen av utbildningar. I exempelvis Leverantörerna utvecklas ständigt mot en högre grad av standardisering för att kunna sänka kostnader och således kunna erbjuda lägre priser till sina kunder.

Ökad standardisering innebär minskad situationsanpassning

En problematik uppstår här då ökad standardisering innebär minskad situationsanpassning och därmed minskad pedagogisk träffsäkerhet. Utvecklandet av utbildningar är idag väldigt personalintensivt och det krävs att utvecklarna är utbildade. Programmen som har utvecklats för framtagning av utbildningar har lett till effektiviseringar men har samtidigt ställt krav på förståelse för och kunskap om programmen. Det krävs kunskap i pedagogik för att utveckla en utbildning. Till viss del kan detta finnas som teknisk funktion i utvecklingsprogrammen.

Inspiration och entusiasmering

En förståelse hos utvecklaren kring vilka metoder och verktyg som är inspirerande och engagerande är dock nödvändig. Det är den sistnämnda kunskapen som är svår att lära ut i skolbänken utan något som kräver praktisk erfarenhet. Detta har bidragit till en homogen bransch med höga inträdesbarriärer för nya aktörer och utvecklare. Leverantörerna letar i dag efter standardiseringar i utvecklingen av utbildningarna. Program eller metoder som gör att arbetet kan byggas upp i moduler där färdiga delar sätts in för att skapa utbildningen. Den modulbaserade utvecklingen av utbildningar används mycket till informationsspridning där inte ett lika högt krav ställs på den pedagogiska utformningen. Problematiken har varit att även omvandla detta modulbaserade tillvägagångsätt till utbildningar med större fokus på lärande. Leverantörerna kan, i stället för att hitta standardisering genom utvecklingsprocessen, identifiera nya användningsområden för befintliga utbildningar. Genom att hitta nya affärsområden där tidigare utvecklade e-Learningslösningar kan appliceras har ekonomin runt varje utbildning förbättrats samtidigt som den pedagogiska träffsäkerheten för produkten bevarats.

Standardisering och skalbarhet

Denna fokusering kan underlätta för leverantörerna att identifiera standardiseringsmöjligheter inom det berörda området. Behovet av standardisering och skalbarhet har uppkommit på grund av en hårdare konkurrens på marknaden vilket lett till minskade marginaler för leverantörerna. Vi anser att de säljande aktörerna på marknaden måste förnya sig och hitta nya affärsmodeller i sin strategi för ökade marginaler. Kursdeltagarna har idag en större medvetenhet om sina kostnader och söker effektiv avkastning från sina investerade resurser. Leverantörerna bör fokusera på att leverera ett värde till företagen och inte en produkt eller tjänst. På detta sätt kan vinsten för leverantörerna skapas genom att ta del av det adderade värdet för kundföretagen. Det krävs nischer för att nå en bättre ekonomi i produkterna och samtidigt behålla den pedagogiska träffsäkerheten. Modeller krävs som skapar effektiviseringar i både leverantörs- och deltaraled, vilket medför ökat värde för båda parter.

(källa: Att utveckla företag till lärande organisationer – En studie om e-Learnings roll i Knowledge Management CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige 2013 Kandidatarbete TEKX04-13-12)