Växande synen på kunskap

Webbkurser är en växande marknad

Växande synen på kunskap Webbkurser är en växande marknad

Den växande synen på kunskap som konkurrensmedel har gjort e-Learningsbranschen till en växande marknad med stora utvecklingsmöjligheter. Näringslivets behov av kunskapshantering har bidragit till utveckling av begrepp som e-Learning, LMS, m-Learning, Rapid e-Learning och Blended Learning. Marknaden har präglats av attraktiva och säljbara begrepp snarare än erkänt effektiva metoder. Forskning har visat att e-Learning är ett effektivt inlärningsverktyg, inte minst inom näringslivet Förvirringen kring begreppen finns fortfarande kvar. Detta beror ofta på bristande IT- kunskap.

Off-the-shelf-produkter

På senare år har fler leverantörer erbjudit e-Learning som off-the-shelf-produkter, vilket ställer krav på kundens förståelse för behov och utbud. Brist på denna förståelse har lett till att företag har satsat på e-Learningssystem utan att erhålla det resultat de förväntar sig.  Internet har utvecklats till ett forum som kännetecknas av interaktivitet och frekvent delande. Majoriteten av internetanvändarna är dock inte bloggare och wikipediare, vilket påverkar involveringen i dessa miljöer. IT-mognaden och vanan att till exempel blogga självmant kommer att bli bättre med tiden. IT-vanan är av naturliga skäl större hos de ungdomar som växt upp i det informationssamhälle som råder än hos äldre generationer.

Detta förstärker vikten av en genomtänkt incitamentsstruktur, för att en stor organisation skall kunna förändra beteenden och tankesätt. Vidare måste tekniska lösningar väljas ut och anpassas noga efter kundföretagen för att bygga upp en kunskapsvänlig kultur. För att bemöta varierande IT-mognad hos de anställda bör Blended Learning vara ett lämpligt första steg.

(källa: Att utveckla företag till lärande organisationer – En studie om e-Learnings roll i Knowledge Management CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige 2013 Kandidatarbete TEKX04-13-12)

 

Kunskapsdelning med webbkurser

Med kunskapsdelning menas den sociala process och tekniska infrastruktur, t.ex. webbkurser

Kunskapsdelning med webbkurser -  sociala process tekniska infrastruktur

som möjliggör för de anställda inom en organisation att ta del av verksamhetens kunskap för att prestera efter bästa förutsättningar. Kunskapsdelning är centralt och verkar för att kunskap inte fastnar hos enskilda anställda.

Kunskapsdelningsbarriärer

Organisationer strävar mot att leverera information just-in-time så att lärande kan bli en del av det vardagliga arbetet. För att kunna skapa denna miljö måste de kunskapsbarriärer som finns rivas. Utbildningar har under en lång tid skickas ut från HR-avdelningar inom organisationer och dessa har på så vis bestämt vilken kunskap de anställda ska inneha. Övertron på att ledningen vet bäst samt dåligt anpassade utbildningar leder till en icke främjande lärandemiljö.

Det har vidare visats att många anställda har erhållit information som de vid mottagningstillfället inte varit i behov av. När informationen senare blir väsentlig kan den vara svår att hitta. Kunskapsdelningsbarriärer uppkommer då avdelningar konkurrerar om resurser. Detta kan lösas genom en omstrukturering av företagets interna processer som stimulerar kunskapsdelning. För att upprätthålla en konkurrenskraftig position måste företag tillämpa en kombination av e-Learning och socialt lärande där individer utvecklas genom utbytande av tankar och idéer. Kunskap finns hos dem som använder den och att det är viktigt för organisationer att lära sig utnyttja detta. Majoriteten av inlärning sker i informella situationer såsom vid kaffemaskinen och belyser vikten av denna kunskapsdelning.

Avformalisera lärandet

Det är idag möjligt att avformalisera en stor del av lärande genom tekniska redskap som kopplar samman individer och främjar delning En känsla av ägandeskap leder till motivation och att detta kan skapas genom att tillåta eleverna vara med i framtagningsprocessen. Det är viktigt att införa principer och tankesätt som främjar den öppna miljön, detta ställer höga krav på förändringsarbetet. Yngre personer som ses som digital natives kan tilldelas nyckelroller då de anpassar sig bättre till förändring.

(källa: Att utveckla företag till lärande organisationer – En studie om e-Learnings roll i Knowledge Management CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige 2013 Kandidatarbete TEKX04-13-12)

 

Att utveckla nya webbkurser

är i allmänhet kostsamt

Att utveckla nya webbkurser är i allmänhet kostsamt Ökad standardisering

Varje utbildning och varje persons utbildningssituation är unik vilket bidrar till hög utvecklingskostnader. Det finns programvara som underlättar framtagningen av utbildningar. I exempelvis Leverantörerna utvecklas ständigt mot en högre grad av standardisering för att kunna sänka kostnader och således kunna erbjuda lägre priser till sina kunder.

Ökad standardisering innebär minskad situationsanpassning

En problematik uppstår här då ökad standardisering innebär minskad situationsanpassning och därmed minskad pedagogisk träffsäkerhet. Utvecklandet av utbildningar är idag väldigt personalintensivt och det krävs att utvecklarna är utbildade. Programmen som har utvecklats för framtagning av utbildningar har lett till effektiviseringar men har samtidigt ställt krav på förståelse för och kunskap om programmen. Det krävs kunskap i pedagogik för att utveckla en utbildning. Till viss del kan detta finnas som teknisk funktion i utvecklingsprogrammen.

Inspiration och entusiasmering

En förståelse hos utvecklaren kring vilka metoder och verktyg som är inspirerande och engagerande är dock nödvändig. Det är den sistnämnda kunskapen som är svår att lära ut i skolbänken utan något som kräver praktisk erfarenhet. Detta har bidragit till en homogen bransch med höga inträdesbarriärer för nya aktörer och utvecklare. Leverantörerna letar i dag efter standardiseringar i utvecklingen av utbildningarna. Program eller metoder som gör att arbetet kan byggas upp i moduler där färdiga delar sätts in för att skapa utbildningen. Den modulbaserade utvecklingen av utbildningar används mycket till informationsspridning där inte ett lika högt krav ställs på den pedagogiska utformningen. Problematiken har varit att även omvandla detta modulbaserade tillvägagångsätt till utbildningar med större fokus på lärande. Leverantörerna kan, i stället för att hitta standardisering genom utvecklingsprocessen, identifiera nya användningsområden för befintliga utbildningar. Genom att hitta nya affärsområden där tidigare utvecklade e-Learningslösningar kan appliceras har ekonomin runt varje utbildning förbättrats samtidigt som den pedagogiska träffsäkerheten för produkten bevarats.

Standardisering och skalbarhet

Denna fokusering kan underlätta för leverantörerna att identifiera standardiseringsmöjligheter inom det berörda området. Behovet av standardisering och skalbarhet har uppkommit på grund av en hårdare konkurrens på marknaden vilket lett till minskade marginaler för leverantörerna. Vi anser att de säljande aktörerna på marknaden måste förnya sig och hitta nya affärsmodeller i sin strategi för ökade marginaler. Kursdeltagarna har idag en större medvetenhet om sina kostnader och söker effektiv avkastning från sina investerade resurser. Leverantörerna bör fokusera på att leverera ett värde till företagen och inte en produkt eller tjänst. På detta sätt kan vinsten för leverantörerna skapas genom att ta del av det adderade värdet för kundföretagen. Det krävs nischer för att nå en bättre ekonomi i produkterna och samtidigt behålla den pedagogiska träffsäkerheten. Modeller krävs som skapar effektiviseringar i både leverantörs- och deltaraled, vilket medför ökat värde för båda parter.

(källa: Att utveckla företag till lärande organisationer – En studie om e-Learnings roll i Knowledge Management CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige 2013 Kandidatarbete TEKX04-13-12)

 

Register

Ny användare?
*Obligatoriskt fält