Varsågod – här får du en färdig affärsplan

Jag presenterar här ett exempel på affärsplan

Jag har valt en affärsplan från konsultföretag. Använd denna som utgångspunkt när du gör din egen affärsplan – även om du är inom en helt annan bransch.

shutterstock_115790992

Den har följande rubriker (använd detta som din egen checklista)

 • Sammanfattning
 • Vision
 • Organisation
 • Marknad
 • Prissättning
 • Konkurrens
 • Mål på kort sikt
 • Uppföljning av resultat
 • Marknadsplan
 • Finansiering
 • Risker

 

Här kommer den färdiga affärsplanen

AFFÄRSPLAN FÖR ”ABC Management Consultants AB”

Rubrik och beskrivning på Linkedin

Sammanfattning av affärsplanen:

ABC Management Consultants AB ska erbjuda konsulttjänster inom lednings- och organisationsutveckling

Inom detta område är det företagets uppgift att skapa handlingskraft i organisationer genom att initiera hög utväxling på insatser som gagnar både organisationens och medarbetarnas utveckling. Det kan avse att forma en organisation som speglar ägarens direktiv och en tydlig ansvarsfördelning som underlättar styrningen. En annan viktig förutsättning är att utveckla kompetens, organisationskultur och ledningsformer som ger handlingskraft. Lednings- och organisationsfrågor är därför ofta integrerade delar av arbetet med företagets strategi- och verksamhetsstyrning.

Inom Ledning och Organisation erbjuder företaget att medverka inom bland annat följande områden:

 • Förslag till organisation
 • Definiera befattningar och ansvar
 • Initiera processer som leder till en gemensam företags-kultur
 • Effektivisering och utveckling av ledningsgrupper
 • Utveckling av organisationer
 • Initiera och leda processer och projekt för medarbetarnas kompetensutveckling

man-404376_150

Vision:

ABC Management Consultants AB ska bli ett av Sveriges 10 ledande konsultföretag ur kvalitetssynpunkt som riktar sig till offentlig sektor. Inom två år ska företaget ha fem konsulter med gedigen och flerårig erfarenhet av managementkonsultuppdrag för statligt ägda verksamheter samt kommuner och landsting.

ABC Management Consulting AB ska om fem år vara en attraktiv uppköpskandidat för ett av de stora management-konsultföretagen som vill etablera sig som leverantör av konsulttjänster till den offentliga sektorn i Sverige.

 

 

diplom 2 MB

Organisation:

VD och Senior Consultant: Gustaf Gustafsson

Gustafsson har arbetat som IT-konsult åt statligt ägda och privat ägda bolag i sju år. Utbildning: Industriell ekonomi och organisation KTH, Stockholm och The Corporate Governance Programme vid London Business School, Storbritannien.

 

Junior Consultant och ekonomiansvarig: Hans Hansson

Hansson har arbetat som HR-konsult främst åt landsting och kommuner i 8 år. Utbildning: Genomgått ett flertal kurser i HR, ekonomi- och personaladministration arrangerade av olika kurs-arrangörer.

 

Research Assistant: Ivar Ivarsson

Ivarsson är nyligen utexaminerad från Handelshögskolan i Stockholm.

Kunskapsdelning med webbkurser - sociala process tekniska infrastruktur

Nätverk:

Företagets medarbetare har genom medlemskap i olika branschföreningar och branschorganisationer ett väl utbyggt nätverk, både med tänkbara kunder och med möjliga samarbetspartners.

shutterstock_160888016

Marknad:

ABC Management Consulting AB riktar sig i första hand mot statligt ägda verksamheter, landsting och kommuner. Vi kommer att nå dessa genom personlig bearbetning av tidigare kontakter och genom att bevaka och besvara offertförfrågningar som offentliggörs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

I Sverige finns nästan 500 myndigheter, 44 universitet och högskolor, ca 40 statligt hel- eller delfinansierade forskningsinstitut och omkring 90 statligt ägda företag. Vi har gjort en noggrann genomgång av våra konkurrenters ambitioner och erfarenheter. Få managementkonsultföretag satsar i dag målmedvetet på att erbjuda tjänster till den offentliga sektorn. Vi är därför övertygade om att vi kan ta en betydande del av denna marknad.

 

shutterstock_162004325

Prissättningsmodeller:

ABC Management Consulting AB kommer att debitera konsulttjänsterna enligt två olika modeller:

 • Löpande räkning, dvs. arvode per debiterad timme.
 • Fast pris för de uppdrag som går att definiera och beskriva på ett entydigt sätt innan igångsättning.

Debiteringsformen ”löpande räkning med tak” kommer att undvikas.

argument-238529_640

Konkurrens:

Det finns i dag väldigt få managementkonsultföretag som i första hand fokuserar på verksamheter som ägs av stat, landsting eller kommuner. Inom denna sektor har ABC Management Consulting AB en väl dokumenterad bakgrund och erfarenhet som det gäller att utveckla innan konkurrenterna satsar inom samma område.

En trång sektor kan i framtiden bli att rekrytera erfarna konsulter som behärskar denna marknad. Vår uppfattning är att det finns kompetenta personer som i dag är anställda inom offentlig sektor och som efter ett antal år kan känna för att röra på sig och gå över till privat sektor. Vi kommer bl.a. erbjuda delägarskap i företaget vilket bör vara intressant eftersom vi avser att sälja företaget om ca fem år.

career-432573_150

Mål på kort sikt:

Vårt mål är att under första verksamhetsåret nå en omsättning på 2 miljoner kronor.

Vi kommer att nå detta mål om samtliga medarbetare har en debiteringsgrad på 65 % dvs. att 65 % av tillgänglig arbetstid debiteras uppdragsgivare och resten används för marknadsföring, egen utveckling och administration.

Vi ska senast under tredje kvartalet ha flyttat in i externt kontor. Till invigningen av det nya kontoret kommer ca 100 presumtiva kunder att inbjudas.

Vi ska under första verksamhetsåret hålla föredrag på minst tre ställen där våra presumtiva kunder kan förväntas närvara.

profil på sociala medier, Facebook och Linkedin

Mål på lång sikt:

Företaget ska vara säljbart inom fem år

Vi ska av den offentliga marknaden uppfattas som ett av de managementkonsultföretag som levererar hög kvalitet på våra uppdrag. Vi kommer kontinuerligt att låta genomföra NKI-mätningar (Nöjd Kund Index) genom att engagera ett externt intervjuföretag.

shutterstock_159536699

Kontinuerlig uppföljning av resultat:

Samtliga medarbetares debiteringsgrad följs upp genom rapportering av använd tid i vårt datasystem. Vid möten en gång i veckan konstateras om någon medarbetare har svårt att uppnå sin debiteringsgrad och då beslutas gemensamt om nödvändiga åtgärder.

shutterstock_93145327

Marknadsplan:

Våra marknadsföringsåtgärder består av:

 • Uppsökande verksamhet och bearbetning av tidigare kunder och kontakter
 • Kontinuerlig uppföljning av aktuella offertförfrågningar enligt LOU
 • Årlig konferens för personer inom offentlig förvaltning där vi själva och någon externt engagerad föredragshållare berättar om de senaste trenderna och utvecklingen inom management.

Vi kommer att skriva artiklar om genomförda uppdrag, om trender och utvecklingstendenser inom management. Särtryck av artiklarna kommer att skickas ut till presumtiva kunder.

Vi är övertygade om att skrivandet av artiklar dessutom kommer att resultera i att vi blir anlitade som föredragshållare i olika sammanhang och det i sin tur kan leda till förfrågningar om uppdrag.

shutterstock_70139665

Finansiering:

I uppstartningsfasen kommer vi att arbeta från två rum i VD:s egen bostad. Vi kommer att använda oss av de datorer som vi redan äger privat. Den enda investeringen som kommer att göras i uppstartningsfasen är att anlita en webbdesigner för vår nya hemsida. Denna investering kommer vi att bekosta med privata sparade medel. Fokus kommer i början att ligga på att få igång uppdrag och därmed vinster och likviditet. När ekonomin tillåter kommer vi att flytta till ett externt kontor vilket då kommer medföra investeringar i nya kontorsmöbler och kontorsutrustning.

shutterstock_147926726

Risker:

Vår största risk är snabbheten. Vi, och förmodligen också våra konkurrenter, inser att den marknad som vi fokuserar på är stor och intressant. Risken är att våra konkurrenter som har större ekonomiska muskler kan agera kraftigare med marknadsföring. Vi avser dock att möta denna konkurrens med vår snabbhet och flexibilitet.

 

Kursplan

 1.   Avklarat! Introduktion – här får du en färdig affärsplan
 2.   Avklarat! Så kan du välja vad ditt företag ska jobba med
 3.   Avklarat! Du behöver en enkel affärsplan
 4.   Avklarat! Varsågod – här får du en färdig affärsplan
 5.   Nästa avsnitt! Så kan du lära dig mer om hur du gör din egen affärsplan
 6.   Kursavslutning – en färdig affärsplan

Klicka här för att komma till nästa avsnitt

arrow-3D-green-right