Kunskapsdelning med webbkurser

Med kunskapsdelning menas den sociala process och tekniska infrastruktur, t.ex. webbkurser

Kunskapsdelning med webbkurser -  sociala process tekniska infrastruktur

som möjliggör för de anställda inom en organisation att ta del av verksamhetens kunskap för att prestera efter bästa förutsättningar. Kunskapsdelning är centralt och verkar för att kunskap inte fastnar hos enskilda anställda.

Kunskapsdelningsbarriärer

Organisationer strävar mot att leverera information just-in-time så att lärande kan bli en del av det vardagliga arbetet. För att kunna skapa denna miljö måste de kunskapsbarriärer som finns rivas. Utbildningar har under en lång tid skickas ut från HR-avdelningar inom organisationer och dessa har på så vis bestämt vilken kunskap de anställda ska inneha. Övertron på att ledningen vet bäst samt dåligt anpassade utbildningar leder till en icke främjande lärandemiljö.

Det har vidare visats att många anställda har erhållit information som de vid mottagningstillfället inte varit i behov av. När informationen senare blir väsentlig kan den vara svår att hitta. Kunskapsdelningsbarriärer uppkommer då avdelningar konkurrerar om resurser. Detta kan lösas genom en omstrukturering av företagets interna processer som stimulerar kunskapsdelning. För att upprätthålla en konkurrenskraftig position måste företag tillämpa en kombination av e-Learning och socialt lärande där individer utvecklas genom utbytande av tankar och idéer. Kunskap finns hos dem som använder den och att det är viktigt för organisationer att lära sig utnyttja detta. Majoriteten av inlärning sker i informella situationer såsom vid kaffemaskinen och belyser vikten av denna kunskapsdelning.

Avformalisera lärandet

Det är idag möjligt att avformalisera en stor del av lärande genom tekniska redskap som kopplar samman individer och främjar delning En känsla av ägandeskap leder till motivation och att detta kan skapas genom att tillåta eleverna vara med i framtagningsprocessen. Det är viktigt att införa principer och tankesätt som främjar den öppna miljön, detta ställer höga krav på förändringsarbetet. Yngre personer som ses som digital natives kan tilldelas nyckelroller då de anpassar sig bättre till förändring.

(källa: Att utveckla företag till lärande organisationer – En studie om e-Learnings roll i Knowledge Management CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige 2013 Kandidatarbete TEKX04-13-12)