Växande synen på kunskap

Webbkurser är en växande marknad

Växande synen på kunskap Webbkurser är en växande marknad

Den växande synen på kunskap som konkurrensmedel har gjort e-Learningsbranschen till en växande marknad med stora utvecklingsmöjligheter. Näringslivets behov av kunskapshantering har bidragit till utveckling av begrepp som e-Learning, LMS, m-Learning, Rapid e-Learning och Blended Learning. Marknaden har präglats av attraktiva och säljbara begrepp snarare än erkänt effektiva metoder. Forskning har visat att e-Learning är ett effektivt inlärningsverktyg, inte minst inom näringslivet Förvirringen kring begreppen finns fortfarande kvar. Detta beror ofta på bristande IT- kunskap.

Off-the-shelf-produkter

På senare år har fler leverantörer erbjudit e-Learning som off-the-shelf-produkter, vilket ställer krav på kundens förståelse för behov och utbud. Brist på denna förståelse har lett till att företag har satsat på e-Learningssystem utan att erhålla det resultat de förväntar sig.  Internet har utvecklats till ett forum som kännetecknas av interaktivitet och frekvent delande. Majoriteten av internetanvändarna är dock inte bloggare och wikipediare, vilket påverkar involveringen i dessa miljöer. IT-mognaden och vanan att till exempel blogga självmant kommer att bli bättre med tiden. IT-vanan är av naturliga skäl större hos de ungdomar som växt upp i det informationssamhälle som råder än hos äldre generationer.

Detta förstärker vikten av en genomtänkt incitamentsstruktur, för att en stor organisation skall kunna förändra beteenden och tankesätt. Vidare måste tekniska lösningar väljas ut och anpassas noga efter kundföretagen för att bygga upp en kunskapsvänlig kultur. För att bemöta varierande IT-mognad hos de anställda bör Blended Learning vara ett lämpligt första steg.

(källa: Att utveckla företag till lärande organisationer – En studie om e-Learnings roll i Knowledge Management CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige 2013 Kandidatarbete TEKX04-13-12)